คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 16

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ   17 มิ.ย. 65 5
คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   6 พ.ค. 65 14
คู่มือจัดทำแผน   11 มิ.ย. 63 275
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   5 มิ.ย. 63 249
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   4 มิ.ย. 63 190
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   7 มิ.ย. 62 306
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   10 พ.ค. 62 156
คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ   7 ม.ค. 62 280
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   8 ต.ค. 61 198
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการประชาชน   2 ต.ค. 61 249