คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 4

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือจัดทำแผน   11 มิ.ย. 63 6
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   5 มิ.ย. 63 14
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   4 มิ.ย. 63 6
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ   7 มิ.ย. 62 74
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   7 มิ.ย. 62 62
โครงสร้างหน่วยงาน   7 มิ.ย. 62 15
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   10 พ.ค. 62 4
โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่   25 เม.ย. 62 7
อำนาจหน้าที่ อบต.   24 เม.ย. 62 13
คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ   7 ม.ค. 62 15
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   8 ต.ค. 61 53
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการประชาชน   2 ต.ค. 61 14