หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติงาน   1 ต.ค. 63 7
การสร้างขวัญและกำลังใจ   1 ต.ค. 63 11
วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล 8 ประการ   1 ต.ค. 63 2
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปเเล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563   17 เม.ย. 63 39
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำเเหน่งประเภททั่วไปเเละประเภทวิชาการให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   4 ต.ค. 62 39
หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   1 ต.ค. 62 41
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา เเละการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 45
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลือนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562   18 เม.ย. 62 35
การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร   18 เม.ย. 62 8
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   28 ม.ค. 62 6
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   11 ก.ค. 61 8