รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานเงินสะสมเเละทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565   10 พ.ค. 65 12
รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 พ.ย. 64 52
งบเเสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   24 ธ.ค. 63 95
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   23 ธ.ค. 63 130
รายงานงบเเสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563   30 พ.ย. 63 122
รายงานงบทดลองหลังปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 2563   30 พ.ย. 63 142
รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 63 159
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563   18 ก.ย. 63 118
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 63 136
รายงานงบเเสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   9 ม.ค. 63 129
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560   21 พ.ย. 60 313