ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวงัวเดือน ก.ค.-ก.ย.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหินเดือน ก.ค.-ก.ย.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุริโยกำแมดเดือน ก.ค.-ก.ย.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองเหี่ย เดือน ก.ค.-ก.ย.2565ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีนวนโคกสวาทเดือน ก.ค.-ก.ย.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยางเดือน ก.ค.-ก.ย.2565ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวงัวหมู่ที่ 9 (สายสี่แยกบ้านนางประกอบ ขันเงิน-โรงสีชุมชนบ้านหัวงัว หมู่ที่ 9 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเอ็นอ้า หมู่ที่ 8 ไปอ่างธรรมานุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงนานายสมภาร ปัจฉิมมา ไปห้าแยกบ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองแข้ ตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเหี่ย หมู่ที่ 18 ไปบ้านโคกสวาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำจง สุทธิศักดิ์ ถึงศาลงัว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ให้แก่ นางทองสา มีจอม บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองเหี่ยเดือน มิ.ย.65 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุริโยกำแมดเดือน มิ.ย.65 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวงัวประจำเดือน มิ.ย.65ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยางเดือน มิ.ย.65 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหินเดือน มิ.ย. 65 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังช่วงนานางนิด ณ สงขลา ถึงนานายทองใส บทมูล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายสง่าตัดใหม่ช่วงนาครูมนตรี จันทรูถึงนานางชกมาร เวฬุวนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวงัว เดือน พ.ค. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุริโยกำแมด เดือน พ.ค.2565 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง เดือน พ.ค.2565 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหิน เดือน พ.ค.2565 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถึงสะพานโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ 16 ไปบ้านหัวงัว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนศรี หมู่ที่ 12 ไปกุดหินช่วงนานายจันทร์ทีถึงนานายนงนุช พันธ์เลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายประหยัด พันธ์เลิศถึงสามแยก หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแพงศรี แก่นจำปาถึงแยกบ้านนายอรุณลักษณ์ คุณุ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองเหี่ย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65